Wiemy już, że rok szkolny 2020/21 będzie trudny, ale to jak będzie wyglądał w dużej mierze zależy od nas samych. Jeśli chcemy, aby udało się nam spotykać i uczyć w szkole, musimy wszyscy odpowiedzialnie i bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa - a przecież nie są trudne! Wiadomo powszechnie, że zakażenia wirusem COVID-19 można uniknąć stosując się do 3 najważniejszych rzeczy: maseczka/przyłbica, bezpieczny dystans i czyste ręce. Tylko tyle i aż tyle! Wierzymy, że społeczność Kopernika pokaże po raz kolejny jaką tworzymy zgraną grupę i uda nam się uniknąć powrotu do zdalnej nauki. Mówiąc o społeczności I LO mamy na myśli nie tylko nauczycieli i uczniów, ale również rodziców - musimy działać wspólnie i spójnie a wszystko się uda!

Zasady bezpieczeństwa w I LO obowiązujące od 1 września 2020 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać jedynie  uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo dezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego – wszyscy wchodzący do budynku mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji.
 3. Na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad ochrony osobistej – na korytarzach między lekcjami  obowiązkowa jest osłona ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych lub przyłbic z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 4. Uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczniowie po zakończeniu zajęć powinni unikać gromadzenia się na terenie szkoły opuszczając budynek szkolny.
 6. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz do niezbędnego minimum ( obowiązuję stosowanie zasad bezpieczeństwa).
  Rodzice / opiekunowie powinni  kontaktować się z nauczycielami  przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość.

Procedury postępowania  w przypadku podejrzenia u ucznia objawów chorobowych

 1. W przypadku , gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę  i  kaszel - uczeń będzie izolowany w wydzielonym pomieszczeniu.
 2. Rodzice/ opiekunowie będą niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły przy pomocy  własnego środka transportu.
 3. Szkoła kontaktuje się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną w celu podjęcia działań prewencyjnych.
 4. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i stacją sanitarno – epidemiologiczną podejmuje dalsze zadania mające na celu bezpieczne funkcjonowanie szkoły.