Wizja szkoły

W szkole powinien panować klimat spokoju, rzetelnej pracy, bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości. Sprawy trudne powinny być rozstrzygane na drodze dialogu i negocjacji, a wzajemne relacje oparte na kulturze osobistej, szacunku, pomocy i współdziałaniu.

            Trzeba uczyć młodzież tworzenia i pielęgnowania tradycji szkoły, szacunku dla historii i kultury.

            Zajęcia należy tak prowadzić, aby wydobyć i rozwinąć talenty ucznia, nauczyć go samodzielnego myślenia i wiary we własne siły.

Nauczyciele powinni być sprawiedliwi i konsekwentni, cieszyć się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzić ich zaufanie, wspierać uczniów w ich rozwoju, pomagać w rozwiązywaniu problemów, być osobami kompetentnymi.

            Dyrektor powinien właściwie organizować pracę szkoły oraz dbać o dokumentowanie tej pracy zgodnie z przyjętymi wzorami. Winien on również sprawiedliwie traktować pracowników, dużo od nich wymagać, stworzyć im warunki do podnoszenia kwalifikacji, nagradzać za aktywność i realne wyniki. Powinien zabiegać o inwestycje w sprzęt i infrastrukturę.

            Szkoła ma stwarzać możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań, motywować do pracy m.in. poprzez właściwy sposób oceniania, proponować szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Szkoła ma być miejscem przyjaznym dla ucznia, precyzyjnie definiować jego prawa i obowiązki, działać na zasadach demokracji.

            Istotna jest dobra współpraca szkoły z rodzicami uczniów.

               Misja szkoły

Cel: Aby uczeń był wartościowym człowiekiem, posiadającym rzetelną wiedzę oraz był przygotowanym do odpowiedzialnego i mądrego życia.

Dążymy do tego, aby uczeń:

-        właściwie rozeznawał swoje mocne i słabe strony oraz wytrwale pracował nad rozwijaniem własnych zdolności,

-        umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji,

-        w twórczy sposób podchodził do rozwiązywania problemów,

-        nawiązywał pozytywne relacje z innymi,

-        był dumny z narodowego i kulturowego dziedzictwa.

Chcemy aby nauczyciel:

-        był osobą rzetelnie wykształconą,

-        realizował się w pracy z uczniami

-        był twórczy,

-        stale podnosił swoje kwalifikacje,

-        miał dobry kontakt ze współpracownikami, uczniami i ich rodzicami

-        wykorzystywał w swojej pracy najnowsze osiągnięcia techniki

Rodzice powinni interesować się życiem szkoły i wpływać na jego jakość.

Wszystkich zainteresowanych poprawą jakości pracy szkoły prosimy o zgłaszanie swoich uwag w szkole lub drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.